Světové pojišťovnictví pod vlivem pandemie

2. 2. 2021

Pandemie, která se z Číny poměrně rychle rozšířila během 1. pololetí 2020 do celého světa, přinesla mj. utlumení, či dokonce zastavení ekonomického života ve většině zemí světa. Citelně bylo zasaženo také globální pojišťovnictví. 

V červenci 2020 zveřejnil Swiss Re Institute (SRI) v č. 4/2020 edice Sigma tradiční studii o vývoji světového pojišťovnictví v roce 2019, ale tentokrát není hodnocení minulého vývoje stěžejním tématem.Přes všechny nejistoty a rizika příštího vývoje se SRI pokusil o odhad či prognózu zejména pro období 2020–2021, která je založena na několika scénářích a modelování. Mezi výstupy studie se objevuje i pozitivní předpoklad, že po COVID-19 by mělo v globálním pojišťovnictví nastat rychlé zotavení.
 

Podle názoru SRI pandemická krize vyvolala nejhlubší recesi od 30. let minulého století. Předpokládá se, že globální hrubý domácí produkt (HDP) by mohl v roce 2020 poklesnout o 4 %, a to je podstatně více než v průběhu finanční a eko­nomické krize. SRI připouští, že globální ekonomika zpoma­lovala již před pandemií, neboť v roce 2019 se HDP dostal na úroveň růstu ve výši 2,5 %, což je nejnižší tempo růstu za posledních 10 let. Zpomalení bylo ovlivněno především napětím v mezinárodním obchodě a snižováním globální produkce. Pandemie ovšem změnila vše. Byla zasažena jak poptávková, tak nabídková strana v podstatě všech ekono­mik, a to fakticky ve stejném čase. Během 1. pololetí 2020 téměř došlo k zastavení ekonomické aktivity. SRI očekává, že 30 největších ekonomik světa zasáhne v roce 2020 recese.

Jako v případě finanční a ekonomické krize se dá očekávat, že ani dopady pandemie nebudou pro všechna národní hospodářství stejné a že i zotavení bude mít rozdílný průběh. Např. šok pro americkou ekonomiku by měl být menší než pro eurozónu a také obnova v roce 2021 by měla být v USA silnější než v eurozóně. SRI předpokládá, že ve většině vel­kých vyspělých ekonomik by mohl HDP v roce 2020 pokles­nout o 6,5–7,5 %, ale např. ve Španělsku až o 10 %. Japonsko a Jižní Korea by si však měly vést lépe než jiné velké vyspělé ekonomiky. Pokud jde o Čínskou lidovou republiku (dále jen „Čína“), dá se říci, že ekonomická aktivita se normalizovala, ale Čína musí počítat s poklesem globální poptávky. I tak by mohl čínský HDP vzrůst v roce 2020 o 2,7 %, což je o 3,4 procentního bodu méně než v roce 2019. V roce 2021 by mohl být v Číně docílen vzestup HDP o 7 %, protože se dá očekávat fiskální a monetární podpora růstu.
Z výše uvedené stručné charakteristiky vývoje makroeko­nomického prostředí je zřejmé, že pokles globálního HDP v roce 2020 přivodí jistý pokles poptávky po pojištění a snížení globálního pojistného.

ZDROJ: OPOJIŠTĚNÍ