• Jste zde:
 • Úvod
 • Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Povinné ručení

Povinné ručení kryje riziko škod způsobené při provozu vozidla. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vlastním vozidle vlastním zaviněním (pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.) Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení) kryje škody i v zahraničí.

Zákonem jsou upraveny podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinného ručení) a stanoveny minimální limity pro plnění pojišťoven:

 • pro škodu na zdraví 35 mil. Kč
 • pro škodu na majetku 35 mil. Kč

Pojišťovny nabízí většinou i limity vyšší, než jim nařizuje zákon. Jejich nabídka se neliší jen v této skutečnosti,ale v některých případech získává klient v ceně i jiná doplňková pojištění,jako je například úrazové pojištění řidiče.

Bonus za bezeškodní průběh

 • je sleva na pojistném, kterou poskytují pojišťovny řidičům, kteří jezdí bez nehod
 • sleva se promítne do ceny pojistného následující rok,pokud počítáme s předpokladem,že základní sazba pojistného se nebude měnit
 • bonus je poskytován i při změně pojišťovny a je přenosný na osoby žijící s pojistníkem ve společné domácnosti

Kdy pojišťovna plní?

Existují dva základní předpoklady vzniku nároku na plnění pojišťovny.

 • škodní událost musí nastat v době trvání pojištění
 • škodní událost musí nastat na území definovaných států

Kdy pojišťovna neplní?

Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především škodu.

 • kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti
 • na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena
 • na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe)
 • vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla
 • vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • jinou než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba

Nároky, které lze uplatnit z povinného ručení

Nároky, které lze uplatnit z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se řídí novelou zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s účinností od 1.5.2004, dále novelou § 444 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku o jednorázovém vyrovnání pozůstalých a zákonem č. 440/2000 Sb.

Možné náhrady škod z povinně smluvního pojištění

 • škody na majetku způsobené provozem vozidla
 • odškodnění za bolest (bolestné)
 • odškodnění za ztížení společenského uplatnění
 • náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti
 • náhrada po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
 • náhrada za ztrátu na důchodu
 • náhrada nákladů na výživu pozůstalých
 • úhrada nákladů léčení vyplacená zdravotními pojišťovnami
 • náklady nezbytného, účelně vynaloženého, právního zastoupení poškozeného při uplatnění nároků na náhradu škody
   

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla, jeho části, výbavy a zavazadel.

Základní pojištění se ve většině případů vztahuje na škody vzniklé

 • Živelní událostí - požár, výbuch, blesk, pád předmětů, povodeň, záplava, vihřice, krupobití.
 • Havárií - střet, náraz nebo pád vozidla.

Doplňková pojištění se zpravidla vztahují na

 • odcizení vozidla, nadstandartní výbavy nebo zavazadel
 • pomoc asistenční služby při cestách po území vybraných evropských států

Sdružené havarijní pojištění se vztahuje na všechna základní a doplňková pojištění. Členění rizik na základní a doplňková může být u různých pojišťoven různé.Také toto pojištění má řadu výluk.

Pojistnou událostí nejsou např. škody vzniklé
řízením vozidla pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek

 • při závodech a soutěžích
 • výbuchem přepravovaného nákladu
 • nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou
 • vlivem výrobní vady nebo vadou konstrukce
 • přirozeným opotřebením
 • činností vozidla jako pracovního stroje
 • funkčním namáháním
 • při opravě nebo údržbě vozidla

 

Doplňková pojištění

Úrazové pojištění

 • pro případ smrti způsobené úrazem
 • pro případ trvalých následků způsobených úrazem
 • denní odškodné za doby nezbytného léčení úrazu
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

Pojištění skel vozidla

 • výběr z několika limitů

Pojištění zavazadel

 • pojištěná rizika: havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus a ztráta

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 • v případě opravy vozidla po nehodě nebo živelní události delší než 1 den nebo v případě odcizení vozidla
 • klient si volí pojištěnou dobu zapůjčení 3-10 dnů

Pojištění přírodních rizik

 • živelní událost
 • přímý střet se zvířetem

Pojištění asistenčních služeb

 • navýšené bezplatné limity pro opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla
 • další služby: ubytování v nouzi, úhrada nákladů na cestu zpět, úschova nepojízdného vozidla, atd.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

 • pojištění kryje výlohy, které nastaly v důsledku úrazu způsobeného nehodou pojištěného vozidla (bezodkladnou zdravotní péči, ošetření, převoz)