• Jste zde:
  • Úvod
  • Pojištění občanského majetku

Pojištění občanského majetku

Pojištění domácnosti - veškeré movité věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů (oprávněných osob). V pojistné smlouvě lze sjednat i pojištění cizích věcí oprávněně užívaných. Předmětem pojištění jsou i rotační elektromotory zabudované do elektrospotřebičů pojištěné domácnosti.

Na kterých místech jsou věci pojištěny?

V trvale obydleném bytě a v prostorách tvořících jeho příslušenství umístěné uvnitř bytu. Pojištěny jsou i věci umístěné v příslušenství, prostorách, prostranstvích, nebytových prostorech a společných částech domu (chodby, schodiště, prádelna, sušárna, kočárkárna apod.) mimo půdorys bytu, patřících k domu, v němž se nachází pojištěný byt. Při stěhování se pojištění vztahuje i na byt, do něhož se stěhujete, a to po dobu 30 dnů od zahájení stěhování.

Pro jaké případy máte pojištěnou domácnost?

Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé požárem; výbuchem; přímým úderem blesku; pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu; povodní a záplavou; vichřicí a krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin; sesouváním nebo zřícením sněhových lavin; pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu a námrazy; zemětřesením; vodou vytékající z vodovodního zařízení. Pojistná ochrana dále zahrnuje škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus).

Pojištění nemovitosti

Co je předmětem pojištění nemovitosti?

Budova, stavba nebo byt, včetně jejich součástí a příslušenství, dále stavební materiál a výrobky sloužící k opravám pojištěné budovy, stavby nebo bytu. U budov a bytů musí nejméně jedna polovina plochy sloužit trvale k obytným účelům. Pojistit lze i bytové domy ve vlastnictví občanů (nabytých do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. a násl. nebo na základě restituce, privatizace). Pojištění se sjednává na novou cenu.

Pojistit lze i stavbu nově zahajovanou?

Pojistit si můžete také stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součásti; stavebního materiálu a stavebních mechanismů; stavebního nářadí a dočasných objektů zařízení staveniště. Pro takovou stavbu většinou pojišťovny nabízí slevu na pojistném. Předpokladem pro uplatnění slevy je platné stavební povolení příslušným Stavebním úřadem.

Pro jaké případy máte pojištěnou nemovitost?

Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé požárem; výbuchem; přímým úderem blesku; pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu; povodní a záplavou; vichřicí a krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin; sesouváním nebo zřícením sněhových lavin; pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu a námrazy; zemětřesením; vodou vytékající z vodovodního zařízení. Pojištění lze sjednat i na škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus).

Pojištění rekreační nemovitosti

Předmětem pojištění je rekreační nemovitost nebo budova v osobním vlastnictví, která slouží k individuální rekreaci osob a není celoročně obývána, včetně jejích součástí a příslušenství; nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované rekreační nemovitosti; stavební součásti staveb, dále stavební materiál, výrobky sloužící k údržbě a opravám pojištěné rekreační nemovitosti. Pojištění se vztahuje i na drobné stavby a oplocení, pokud se nacházejí na stejné parcele jako rekreační nemovitost.