• Jste zde:
  • Úvod
  • Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě

Vztahuje se na škody, které způsobíte třetí osobě na zdraví, životě, věci, popř. finanční škodu, např. v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, při zábavě, při rekreačním sportu a dalších činnostech, které mají charakter běžného občanského života. Pojištění se také vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata. Pojištěni jste také při určitých činnostech pracovního charakteru. Toto pojištění Vám poskytuje pojistnou ochranu i pro případ škody vzniklé při přechodném pobytu v kterémkoliv evropském státě. Spolupojištěni jsou i osoby, které s Vámi žijí ve společné domácnosti - Váš manžel nebo druh, dále Vaše děti (i nevlastní), nejvýše však do 25 let jejich věku.

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě, jež vyplývá z jeho vztahu k nemovitosti a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky. Dále se pojištění vztahuje na odpovědnost osob, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti. Pojištěny jsou současně i fyzické osoby pověřené stavebním dozorem nebo fyzické osoby vypomáhající pojištěnému při stavbě nebo demolici. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu z realizace stavebních prací prováděných dodavatelsky.

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti

Sjednat uvedené pojištění je povinen každý držitel loveckého lístku, tzn., že se jedná o povinné smluvní pojištění. Vztahuje se na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Týká se i odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou loveckým psem, uvedeným v pojistné smlouvě, a to i mimo výkon práva myslivosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nebo provozovatele plavidla

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou provozem motorového a nemotorového plavidla, včetně škody vzniklé při účasti na závodech, sportovních podnicích a ukázkových akcích, jakož i na přípravě k nim, nejde-li však o výdělečnou činnost. Spolupojištěnou osobou je osoba, které pojištěný svěřil plavidlo k řízení. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na jiném plavidle.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Uvedené pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského právního předpisu. Pojistná ochrana zahrnuje odpovědnost za finanční škodu včetně odpovědnosti za poškození nebo zničení movitých věcí, které Vám byly svěřeny nebo které jste užívali k plnění pracovních úkolů. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na dopravních prostředcích zaměstnavatele, jakož i odpovědnost za škodu způsobenou mimo území České republiky.

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nebo opatrovatele zvířete

Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvířetem zejména na zdraví nebo věci, za kterou odpovídá pojištěný jako vlastník nebo opatrovatel zvířete, nejde-li však o výdělečnou činnost. Spolupojištěnou osobou je opatrovatel zvířete, kterému vlastník zvíře k opatrování svěřil.