právní upozornění Informace o investičních nástrojích pocházejí ze zdrojů, které Společnost považuje za důvěryhodné. Informace nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Informace nelze mechanicky použít k nákupům investičních nástrojů. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

S investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik.

Hlavní rizika spojená s investičními službami a investičními nástroji:

a) Tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje.
b) Úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta.
c) Měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.
d) Úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb.
e) Operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí.

Zprostředkovatel upozorňuje, že kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů a tyto se mohou v čase měnit, tzn. růst a klesat; návratnost původně investované částky není zaručena.

Hlavní způsoby omezení rizika
- investor by si před investicí do cenných papírů kolektivního investování měl důkladně pročíst statut (prospekt) fondu, kde nalezne všechny potřebné informace týkající se zejména investiční strategie a limitů investiční politiky fondu;
- investor by měl pravidelně sledovat hodnoty a vývoj vlastních investic a vývoj na kapitálových trzích.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti a budou investorovi rovněž sděleny před poskytnutím investiční služby. Statut a sdělení klíčových informací jednotlivých investičních fondů v českém nebo anglickém jazyce budou investorovi na požádání poskytnuty Společností v písemné nebo elektronické podobě, stejně tak jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách obhospodařovatelů jednotlivých investičních fondů. Výnosy z transakcí s investičními nástroji podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit.

V Prostějově dne 1.12.2014, Resort Finance s.r.o.
ISIN
Investiční společnost
Typ fondu
Měna
Region
reset

Standardní výpočet vstupního poplatku u jednorázové investice
a nebo předplaceného poplatku u investice pravidelné.
Jedná se o předběžnou výši vstupního poplatku, přesná výše bude klientovi sdělena před podpisem smlouvy
dle platných obchodních podmínek OCP.

Jednorázové investice
(minimálně 10 000 Kč)
Doplňte investovanou částku
Poplatek v %
Vstupní poplatek
Pravidelná investice měsíčně
(minimálně 500 Kč)
Doplňte investovanou částku
Doplňte dobu investice
let
Poplatek v %
Vstupní poplatek
ZDROJ: www.teledrader.com, www.drfg.cz
Název fondu ISIN Typ fondu Měna Region Klíčové
informace
Vstupní
poplatek
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EU LU0260870661 Dluhopisový
Fond se snaží maximalizovat celkovou návratnost investice, složené z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků, investováním hlavně do portfolia dluhových cenných papírů s pevnou a s pohyblivou sazbou, do státních dluhopisů a do dluhopisů emitentů spřízněných se státem nebo soukromých společností na celém světě, stejně jako do určitých finančních nástrojů pro investiční účely. Fond může také nakoupit hypoteční zástavní listy a cenné papíry kryté aktivy, konvertibilní dluhopisy a dluhopisy vydané nadnárodními subjekty, které jsou založeny nebo podporovány několika národními vládami.
EUR Globální
Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND CLASS A (ACC) EUR LU0800342965 Dluhopisový
Hlavním investičním záměrem fondu je získat vysokou úroveň běžného výnosu investováním do diverzifikovaného portfolia dluhových cenných papírů s vysokým výnosem, včetně USA a non-USA s korporátním ratingem na investičním stupni a nižším než investičním stupni, stejně jako dluhopisy vydávané na rozvíjejících se trzích. Jako sekundární cíl, fond usiluje o zhodnocení kapitálu pokud je to v souladu s hlavním cílem.
EUR Globální
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR LU0260870588 Dluhopisový
Cílem fondu je maximalizovat celkový investiční výnos a to kombinací úrokového výnosu, kapitálového zhodnocení a měnového výnosu, investováním zejména do portfolia dluhopisových instrumentů s fixním či variabilním výnosem a dluhopisových instrumentů vydaných vládami, nebo vládními agenturami po celém světě.
EUR Globální
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR LU0532243267 Dluhopisový
Fond investuje primárně do státních dluhopisů investičního stupně napříč měnami. Sada globálních příležitostí umožňuje manažerovi fondu vyhledávat ty nejatraktivnější příležitosti na riziku přizpůsobeném základě. Důraz je kladen na bottom-up vyběr emitenta a zajištění přiměřené diverzity kvůli asymetrické povaze vynosnosti firemních dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexovych strategií jako prostředku dodávání vykonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevnym vynosem společnosti Fidelity. Je tymově zaměřeny, ale vedeny manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní vynosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různych, diverzifikovanych investičních pozic podle vlastního fundamentálního vyzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovanych obchodníků.
EUR Globální
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE-EUR LU0557863056 Dluhopisový
Cílem podfondu je překonat referenční ukazatel Barclays Global Aggregate index (zajištěný v USD). K dosažení tohoto cíle podfond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených vládami EU.Minimální doporučená doba držení je 3 roky.
EUR Globální
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 Akciový
Jeremy Podger používa prístup zameraný na cenu na identifikáciu spoločností s potenciálom významného rastu cien akcií. Ten môže nastať z dôvodu príliš nízkeho ocenenia alebo ak ocenenie v sebe nereflektuje rastovú perspektívu spoločnosti, prípadne kombináciu oboch. Tento portfóliový manažér hľadá tri kategórie spoločností: zamerané na zmenu, ocenenie a koncesiu, pričom každá z nich má iné výkonnostné faktory. Vďaka tomu je dosiahnutá rovnováha, ktorej cieľom je poskytovať silné relatívne výnosy v rámci rôznorodých trhových prostredí. • Cielom je zaistit dlhodobý rast kapitálu, ocakávaná výška príjmov je nízka. • Najmenej 70 % je investovaných do majetkových cenných papierov spolocnosti z celého sveta. • Investicný manažér nebude pri výbere spolocností obmedzený oblastou, odvetvím ani velkostou. Výber majetkových cenných papierov bude urcovat primárne dostupnost atraktívnych investicných príležitostí. • Má volnost investovat mimo hlavné geografické oblasti, sektory trhu, priemyselné odvetvia alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava. • Môže využívat deriváty s cielom znížit riziko alebo náklady, prípadne navýšit kapitál alebo príjmy v súlade s rizikovým profilom fondu. • Fond môže v rámci svojich cielov a politiky investovat podla vlastného uváženia. • Príjem je nakumulovaný v cene podielového listu. • Podielové listy je možné väcšinou nakupovat a predávat každý pracovný den fondu. • Tento fond nemusí byt vhodný pre investorov, ktorí plánujú svoje akcie vo fonde predat do 5 rokov. Investícia do tohto fondu by mala byt považovaná za dlhodobú investíciu.
CZK Globální
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392924 Akciový
Cílem je zajistit příjem a dlouhodobý růst kapitálu. * Nejméně 70 % je investováno do akcií společností z celého světa přinášejících dividendy. Výběr aktiv se kromě potenciálu pro růst kapitálu řídí také atraktivními dividendovými výnosy. * Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. * Může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, včetně derivátů. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. * Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. * Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů u investic v jiné měně, než je měna fondu. Zajištění zároveň omezuje potenciál zisku z kurzových pohybů. * Příjem je kumulován v ceně podílového listu. * Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. * Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
CZK Globální
BNP Parvest Equity World Low Volatility CZK LU1022403593 Akciový
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investicemi do akcií emitovaných společnostmi z celého světa a vybraných v procesu zaměřeném na redukci rizika prostřednictvím minimalizace volatility ve fondu. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI World (NR). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).
CZK Globální
BNP Parvest Equity Best Selection World USD - accumulation LU0956005226 Akciový
Fond usiluje o zvýšení hodnoty svého majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných společnostmi z celého světa s kvalitní finanční strukturou a/nebo s potenciálem pro růst zisku. Může se investovat do akcií pevninské Číny určených pro zahraniční investory, jako jsou například čínské akcie třídy A, které mohou být kótované na burze Stock Connect nebo prostřednictvím použití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI AC World (NR). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku).
USD Globální
Fidelity - World Fund A-ACC-USD LU1084165304 Akciový
Cílem je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. * Nejméně 70 % je investováno do majetkových cenných papírů společností z celého světa. * Investiční manažer nebude při výběru společností omezen oblastí, odvětvím ani velikostí. Výběr majetkových cenných papírů bude určovat primárně dostupnost atraktivních investičních příležitostí.* Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. * Může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, včetně derivátů. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. * Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. * Příjem je kumulován v ceně podílového listu. * Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. * Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
USD Globální

Počet fondů na stránku:102050100

Podílové fondy

Pravidelná investice slouží k postupné akumulaci finančních prostředků eliminující kolísání trhů. Více v sekci investice do podílových fondů.

Řízená portfolia

Strategií v Řízených portfoliích je vytvářet klientům co největší zisk s přihlédnutím na vývoji finančních trhů. Více v sekci řízená porftolia.

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou stále oblíbenější cenné papíry, kterým určitý typ investorů nahrazuje investice do podílových fondů.  Více v sekci investiční certifikáty.