právní upozornění Informace o investičních nástrojích pocházejí ze zdrojů, které Společnost považuje za důvěryhodné. Informace nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Informace nelze mechanicky použít k nákupům investičních nástrojů. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

S investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik.

Hlavní rizika spojená s investičními službami a investičními nástroji:

a) Tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje.
b) Úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta.
c) Měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.
d) Úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb.
e) Operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí.

Zprostředkovatel upozorňuje, že kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů a tyto se mohou v čase měnit, tzn. růst a klesat; návratnost původně investované částky není zaručena.

Hlavní způsoby omezení rizika
- investor by si před investicí do cenných papírů kolektivního investování měl důkladně pročíst statut (prospekt) fondu, kde nalezne všechny potřebné informace týkající se zejména investiční strategie a limitů investiční politiky fondu;
- investor by měl pravidelně sledovat hodnoty a vývoj vlastních investic a vývoj na kapitálových trzích.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti a budou investorovi rovněž sděleny před poskytnutím investiční služby. Statut a sdělení klíčových informací jednotlivých investičních fondů v českém nebo anglickém jazyce budou investorovi na požádání poskytnuty Společností v písemné nebo elektronické podobě, stejně tak jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách obhospodařovatelů jednotlivých investičních fondů. Výnosy z transakcí s investičními nástroji podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit.

V Prostějově dne 1.12.2014, Resort Finance s.r.o.
ISIN
Investiční společnost
Typ fondu
Měna
Region
reset

Standardní výpočet vstupního poplatku u jednorázové investice
a nebo předplaceného poplatku u investice pravidelné.
Jedná se o předběžnou výši vstupního poplatku, přesná výše bude klientovi sdělena před podpisem smlouvy
dle platných obchodních podmínek OCP.

Jednorázové investice
(minimálně 10 000 Kč)
Doplňte investovanou částku
Poplatek v %
Vstupní poplatek
Pravidelná investice měsíčně
(minimálně 500 Kč)
Doplňte investovanou částku
Doplňte dobu investice
let
Poplatek v %
Vstupní poplatek
ZDROJ: www.teledrader.com, www.drfg.cz
Název fondu ISIN Typ fondu Měna Region Klíčové
informace
Vstupní
poplatek
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR LU0390137031 Akciový
Cílem fondu je dosahování dlouhodobého zhodnocení kapitálu hlavně prostřednictvím investování do převoditelných majetkových cenných papírů společností registrovaných a / nebo vykonávajících hlavní část svých aktivit v zemích hraničních trhů (frontier market) v rámci celé škály tržních kapitalizací.
EUR Rozvíjející se trhy
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR LU1048684796 Dluhopisový
Cieľom je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. • Najmenej 70 % je investovaných do akcií spoločností krajín v oblastiach s rýchlym hospodárskym rastom, kam patrí Latinská Amerika, juhovýchodná Ázia, Afrika, východná Európa (vrátane Ruska) a Blízky východ. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo do čínskych akcií triedy A a B. • Má voľnosť investovať mimo hlavné geografické oblasti, sektory trhu, priemyselné odvetvia alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava. • Môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy v súlade s rizikovým profilom fondu. • Fond môže v rámci svojich cieľov a politiky investovať podľa vlastného uváženia. • Príjem je nakumulovaný v cene podielového listu. • Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu. • Tento fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú svoje akcie vo fonde predať do 5 rokov. Investícia do tohto fondu by mala byť považovaná za dlhodobú investíciu
EUR Rozvíjející se trhy
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR  LU0900495853 Dluhopisový
Cílem je zajistit příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do korporátních dluhopisů z rozvíjejících se trhů celého světa s investičním ratingem a pod investičním ratingem denominovaných v hlavních měnách. Až 25 % může být investováno do státních dluhopisů emitentů z rozvíjejících se trhů. Mezi rozvíjející se trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů u investic v jiné měně, než je měna fondu. Zajištění zároveň omezuje potenciál zisku z kurzových pohybů. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EUR Rozvíjející se trhy
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR LU0229951891 Dluhopisový
Fond se snaží maximalizovat celkovou návratnost investice, složenou z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků, investováním hlavně do portfolia dluhových cenných papírů s pevnou a s pohyblivou sazbou, do státních dluhopisů a do dluhopisů emitentů spřízněných se státem a / nebo soukromých společností nacházejících se v Asii.
EUR Rozvíjející se trhy
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK)  LU0875411851 Dluhopisový
Dosáhnout kombinace příjmů a růstu investováním převážně do EU.Dluhopisů vydané společnostmi, vládami nebo jinými subjekty na rozvíjejících se trzích.Dluhopisy mohou mít jakoukoli úvěrovou kvalitu.
CZK Rozvíjející se trhy
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD LU0605512275 Dluhopisový
Fond prevažne investuje do podnikovych dlhopisov investičného stupňa denominovanych v americkych dolároch emitentov so sídlom v Ázii. Snaží sa vyprodukovať atraktívny príjem, nízku volatilitu a diverzifikáciu od kmeňovych akcií pre investorov. Fond môže využiť taktické alokácie do miestnych ázijskych menovych trhov, ako prostriedok pre vykázanie vynosov. Dôraz sa kladie na vyber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru vynosov podnikovych dlhopisov. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
USD Rozvíjející se trhy
Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD LU0740037022 Dluhopisový
Fond investuje primárně do vysoce vykonnych firemních dluhopisů, diverzifikovanych napříč několika zeměmi a sektory. Sada globálních příležitostí umožňuje manažerovi fondu vyhledávat ty nejatraktivnější příležitosti na riziku přizpůsobeném základě. Důraz je kladen na bottom-up vyběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze vynosnosti vysoce vynosnych dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexovych strategií jako prostředku dodávání vykonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevnym vynosem společnosti Fidelity. Je tymově zaměřeny, ale vedeny manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní vynosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různych, diverzifikovanych investičních pozic podle vlastního fundamentálního vyzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovanych obchodníků.
USD Globální
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD LU0286668453 Dluhopisový
Fond investuje primárně do vysoce vykonnych firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovanych napříč několika zeměmi a sektory. Důraz je kladen na bottom-up vyběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze vynosnosti vysoce vynosnych dluhopisů. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezeny emitenty a sektory k lepší správě rizik koncentrace inherentních v rámci vysoce vynosného asijského trhu. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevnym vynosem společnosti Fidelity. Je tymově zaměřeny, ale vedeny manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní vynosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různych, diverzifikovanych investičních pozic podle vlastního fundamentálního vyzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovanych obchodníků.
USD Asie
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD LU0605520377 Dluhopisový
Fond investuje primárně do v americkych dolarech denominovanych vysoce vynosnych firemních dluhopisů. Důraz je kladen na bottom-up vyběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezeny emitenty a sektory ke správě rizik koncentrace, inherentních v rámci vysoce vynosného trhu USA. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexovych strategií jako prostředku dodávání vykonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem.
USD USA
Fidelity - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-CZK (HEDGED) LU0979393146 Dluhopisový
Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Evropě, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Důraz je kladen na bottomup výběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze výnosnosti vysoce výnosných dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků.• Cílem je zajistit vysoký bežný príjem a rust kapitálu. • Nejméne 70 % je investováno do vysoce úrocených dluhopisu s podinvesticním ratingem od emitentu, kterí mají sídlo nebo hlavní cinnost v západní, strední a východní Evrope (vcetne Ruska). • Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, prumyslová odvetví nebo trídy aktiv, na které se zameruje. • Muže investovat do dluhopisu emitovaných vládami, spolecnostmi a dalšími subjekty. • Muže využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, prípadne navýšit kapitál nebo príjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. • Fond muže v rámci svých cílu a politiky investovat dle vlastního uvážení. • Používá se menové zajištení, které výrazne snižuje riziko ztráty z duvodu nepríznivých kurzových pohybu u investic v jiné mene, než je mena fondu. Zajištení zároven omezuje potenciál zisku z kurzových pohybu. • Príjem je kumulován v cene podílového listu. • Podílové listy lze vetšinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. • Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kterí plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by mela být považována za dlouhodobou.
CZK Evropa

Počet fondů na stránku:102050100

Podílové fondy

Pravidelná investice slouží k postupné akumulaci finančních prostředků eliminující kolísání trhů. Více v sekci investice do podílových fondů.

Řízená portfolia

Strategií v Řízených portfoliích je vytvářet klientům co největší zisk s přihlédnutím na vývoji finančních trhů. Více v sekci řízená porftolia.

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou stále oblíbenější cenné papíry, kterým určitý typ investorů nahrazuje investice do podílových fondů.  Více v sekci investiční certifikáty.