Hypoteční úvěry

Co to je hypoteční úvěr?

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“
Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.
Pravidla pro poskytování hypoték jsou ustanovena v zákoně o dluhopisech č.190/2004 Sb.

Jaké jsou typy hypotečních úvěrů?

Hypoteční úvěry lze rozlišit na dva základní typy a to dle účelu využití úvěru:

Účelové hypoteční úvěry musí klient použít pouze na předem definované účely. Souhrně je můžeme označit jako zajištění potřeb bydlení.

Účelovou (klasickou) hypotéku lze získat na tyto záměry:

Objektem hypotečního úvěru může být např.:

Neúčelový hypoteční úvěr, americká hypotéka, nemá pro klienta v užití žádná omezení. Může tak tímto úvěrem financovat i movité věci, jako je třeba automobil, studium dětí v zahraničí nebo třeba zájezd kolem světa. Úrokové sazby se pohybují zhruba o 2 % výše, podmínkou je zastavení nemovitosti.

Hypotéka jako procento zástavní hodnoty nemovitosti

Hypoteční úvěry lze rovněž rozlišit podle maximální výše, kterou může klient získat. Tato výše je dána procentem z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti. U neúčelových úvěrů se tato výše pohybuje kolem 60 % ceny obvyklé zastavené nemovitosti, u účelových úvěrů na bydlení se klient může setkat s úvěry do výše 70, 80, 90 a 100%

Hypoteční kombinace

Některé banky nabízí také hypoteční úvěry v kombinaci s jinými produkty. Jedná se především o kombinaci se

Pro tyto varianty platí, že klient splácí bance pouze úroky z neměnné jistiny hypotéky a na kombinovaném produktu ukládá peníze. Následně pak jednorázově hypotéku nebo její část splátí z peněz ze stavebního spoření, životního pojištění.

Hypotéka dle způsobu splácení

Hypoteční úvěry lze také rozlišit podle způsobů splácení na:

Najdou se i další způsoby podle čeho lze hypoteční úvěry rozlišovat např. podle toho pro koho jsou určeny, způsobu čerpání (jednorázové, postupné, před zápisem zástavního práva), podle doby splatnosti nebo podle doby fixace úrokové sazby.

 

Jaké doklady budete potřebovat k vyřízení hypotečního úvěru?

Základní podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je prokázání žadatele o úvěr, že je schopen poskytnutý úvěr ze svých příjmů splatit. Jaké základní doklady bude banka po zájemci požadovat?

Banka bude vždy požadovat:

Pokud je úvěr použit na investici do nemovitostí, banka dále požaduje doklady o nemovitosti:

v případě koupě nemovitosti:

v případě výstavby, rekonstrukce, oprav apod.:
stavební povolení (s nabytím právní moci)