právní upozornění Informace o investičních nástrojích pocházejí ze zdrojů, které Společnost považuje za důvěryhodné. Informace nepředstavují veřejnou nabídku investičních nástrojů ve smyslu ust. 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Informace nelze mechanicky použít k nákupům investičních nástrojů. Investor by měl před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednit svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, finanční zázemí a investiční cíle.

S investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik.

Hlavní rizika spojená s investičními službami a investičními nástroji:

a) Tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje.
b) Úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku, následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta.
c) Měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry.
d) Úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb.
e) Operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí.

Zprostředkovatel upozorňuje, že kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů a tyto se mohou v čase měnit, tzn. růst a klesat; návratnost původně investované částky není zaručena.

Hlavní způsoby omezení rizika
- investor by si před investicí do cenných papírů kolektivního investování měl důkladně pročíst statut (prospekt) fondu, kde nalezne všechny potřebné informace týkající se zejména investiční strategie a limitů investiční politiky fondu;
- investor by měl pravidelně sledovat hodnoty a vývoj vlastních investic a vývoj na kapitálových trzích.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách Společnosti a budou investorovi rovněž sděleny před poskytnutím investiční služby. Statut a sdělení klíčových informací jednotlivých investičních fondů v českém nebo anglickém jazyce budou investorovi na požádání poskytnuty Společností v písemné nebo elektronické podobě, stejně tak jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách obhospodařovatelů jednotlivých investičních fondů. Výnosy z transakcí s investičními nástroji podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit.

V Prostějově dne 1.12.2014, Resort Finance s.r.o.
ISIN
Investiční společnost
Typ fondu
Měna
Region
reset

Standardní výpočet vstupního poplatku u jednorázové investice
a nebo předplaceného poplatku u investice pravidelné.
Jedná se o předběžnou výši vstupního poplatku, přesná výše bude klientovi sdělena před podpisem smlouvy
dle platných obchodních podmínek OCP.

Jednorázové investice
(minimálně 10 000 Kč)
Doplňte investovanou částku
Poplatek v %
Vstupní poplatek
Pravidelná investice měsíčně
(minimálně 500 Kč)
Doplňte investovanou částku
Doplňte dobu investice
let
Poplatek v %
Vstupní poplatek
ZDROJ: www.teledrader.com, www.drfg.cz
Název fondu ISIN Typ fondu Měna Region Klíčové
informace
Vstupní
poplatek
BNP Parvest Bond World High Yield H CZK LU1022394073 Dluhopisový
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do vysoko-výnosových dluhopisů nebo jiných dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Po zajištění nebude expozice vůči jiné měně než euru překračovat 5 %. Fond je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Cílem této třídy akcií je zajištění svého rizika směnného kurzu vůči měně portfolia fondu. Riziko směnného kurzu ovšem není možno zcela neutralizovat, protože techniky zajišťování jsou založené na ČHA fondu.
CZK Globální
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD LU1049751867 Dluhopisový
Cílem podfondu je hledat příjem a kapitálový růst v kombinací úrokových výnosů. K dosažení tohoto cíle podfond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů emitovaných v eurech.Minimální doporučená doba držení je 5 let.
CZK Globální
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR LU0261953904 Dluhopisový
Fond investuje primárně do v americkych dolarech denominovanych vysoce vynosnych firemních dluhopisů. Důraz je kladen na bottom-up vyběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezeny emitenty a sektory ke správě rizik koncentrace, inherentních v rámci vysoce vynosného trhu USA. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexovych strategií jako prostředku dodávání vykonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem
EUR USA
Fidelity - Global High Yield Fund A-EUR (hedged) LU0740037295 Dluhopisový
Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory. Sada globálních příležitostí umožňuje manažerovi fondu vyhledávat ty nejatraktivnější příležitosti na riziku přizpůsobeném základě. Důraz je kladen na bottom-up výběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze výnosnosti vysoce výnosných dluhopisů. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků. Cílem je zajistit vysoký bežný príjem a rust kapitálu. • Nejméne 70 % je investováno do vysoce úrocených dluhopisu pod investicním stupnem ratingu od emitentu z celého sveta. • Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, prumyslová odvetví nebo trídy aktiv, na které se zameruje. • Muže investovat do dluhopisu vydaných v jiných menách, než je referencní mena fondu. Riziko z expozice vuci menám muže být zajišteno napríklad forwardovými menovými kontrakty. Referencní mena je mena použitá ve výkazech a muže se lišit od prodejní meny. • Soustredí investice na omezený pocet dluhopisu, a výsledné portfolio tedy bude méne diverzifikované. • Muže investovat do dluhopisu emitovaných vládami, spolecnostmi a dalšími subjekty. • Druhy dluhopisu, do kterých bude fond prevážne investovat, jsou vysoce rizikové a nemusejí splnovat minimální požadavky na rating. • Muže využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, prípadne navýšit kapitál nebo príjmy v souladu s rizikovým profilem fondu. • Fond muže v rámci svých cílu a politiky investovat dle vlastního uvážení. • Používá se menové zajištení, které výrazne snižuje riziko ztráty z duvodu nepríznivých kurzových pohybu u investic v jiné mene, než je mena fondu. Zajištení zároven omezuje potenciál zisku z kurzových pohybu. • Príjem je kumulován v cene podílového listu. • Podílové listy lze vetšinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. • Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kterí plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let. Investice do fondu by mela být považována za dlouhodobou.
EUR Globální
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR LU0251130802 Dluhopisový
Cílem je zajistit vysoký běžný příjem a růst kapitálu. Nejméně 70 % je investováno do vysoce úročených dluhopisů s podinvestičním ratingem od emitentů, kteří mají sídlo nebo hlavní činnost v západní, střední a východní Evropě (včetně Ruska). Má volnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Může investovat do dluhopisů vydaných v jiných měnách, než je referenční měna fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od prodejní měny. Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Druhy dluhopisů, do kterých bude fond převážně investovat, jsou vysoce rizikové a nemusejí splňovat minimální požadavky na rating. Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v souladu s rizikovým profilem. Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení. Příjem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu. Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují své akcie ve fondu prodat během 5 let. Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
EUR Evropa
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR LU0286668966 Dluhopisový
Fond investuje primárně do vysoce vykonnych firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovanych napříč několika zeměmi a sektory. Důraz je kladen na bottom-up vyběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity a diverzifikace kvůli asymetrické povaze vynosnosti vysoce vynosnych dluhopisů. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezeny emitenty a sektory k lepší správě rizik koncentrace inherentních v rámci vysoce vynosného asijského trhu. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevnym vynosem společnosti Fidelity. Je tymově zaměřeny, ale vedeny manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní vynosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různych, diverzifikovanych investičních pozic podle vlastního fundamentálního vyzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovanych obchodníků.
EUR Asie
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD LU0119110723 Dluhopisový
Cílem podfondu je hledat příjem a kapitálový růst ("celková návratnost") kombinací úrokových výnosů.K dosažení tohoto cíle podfond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů emitovaných v eurech.Minimální doporučená doba držení je 5 let.
EUR Globální
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund LU0119176310 Dluhopisový
Cílem fondu je dosáhnout kombinace příjmů a růstu investováním převážně do EUdluhopisů emitované společnostmi nebo vládami. Dluhopisy mají nižší ratingy.
EUR Globální
Franklin Templeton - Franklin GCC Bond Fund A(acc)USD LU0962741061 Dluhopisový
Cílem fondu je v souladu s obezřetným řízením investic, maximalizovat celkovou návratnost investic, skládající se z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků v dlouhodobém horizontu.
EUR Globální
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU LU0319688015 Dluhopisový
Cílem podfondu je překonat referenční ukazatel Barclays Global Aggregate index (zajištěný v USD).K dosažení tohoto cíle podfond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených vládami EU.Minimální doporučená doba držení je 3 roky.
EUR Globální

Počet fondů na stránku:102050100

Podílové fondy

Pravidelná investice slouží k postupné akumulaci finančních prostředků eliminující kolísání trhů. Více v sekci investice do podílových fondů.

Řízená portfolia

Strategií v Řízených portfoliích je vytvářet klientům co největší zisk s přihlédnutím na vývoji finančních trhů. Více v sekci řízená porftolia.

Investiční certifikáty

Investiční certifikáty jsou stále oblíbenější cenné papíry, kterým určitý typ investorů nahrazuje investice do podílových fondů.  Více v sekci investiční certifikáty.